• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

SOUČASNOST A HISTORIE

Od 1. 1. 2015 jsme změnili svou právní formu a transformovali jsme se na zapsaný ústav. Název organizace se změnil na Portus Praha,  z. ú. Ostatní identifikační údaje se nemění.

V současnosti poskytujeme tyto služby a realizujeme tyto projekty:

Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením

Naše celoroční pobytové služby v Chráněném bydlení Slapy využívá celkem 19 lidí v různém stupni mentálního postižení. V obci Slapy je jednak chráněné bydlení Fara vhodné pro klienty potřebující celodenní asistenci a druhým objektem je chráněné bydlení Na Vyhlídce určené spíše samostatnějším klientům. Služby a podporu přizpůsobujeme obyvatelům bydlení dle jejich individuálních potřeb. 

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna (dále jen STD) na Slapech umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením získávat a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti, které zvyšují jejich šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce i v běžném životě. Formou vzdělávání, nácviků a terapie vedeme klienty STD k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti vždy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti 

Podpora samostatného bydlení

Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením potřebnou míru podpory při naplňování vlastních potřeb v jejich přirozeném prostředí, s důrazem na svobodnou volbu a s respektem k jejich představě o vlastním životě. Služba umožňuje získávat životní zkušenosti na základě vlastního rozhodnutí a ty následně využívat k budování vlastní samostatnosti a nezávislosti. Službu provozujeme od roku 2017.

Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM

Sociální podnik v Davli na našem pozemku v Davli vyrostla nová potravinářská dílna na výrobu nakládaných pochutin, kde se nám podařilo vytvořit pět pracovních míst pro lidi s mentálním i jiným zdravotním postižením. V objektu se nachází kromě dílny i rychlé občerstvení s malým obchůdkem našich výrobků. Produkty z této dílny (především nakládané sýry a utopence) distribuujeme pod značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM.

Celostátní benefiční sbírka AKCE CIHLA

Pilířem AKCE CIHLA je prodej benefičních cihel přímo v ulicích českých a moravských měst. První ročník sbírky byl uspořádán sdružením Portus Praha v roce 1999 v Praze a v současné době se koná i v dalších městech po celém území ČR.

V současné době se na organizaci celostátní kampaně podílí několik neziskových organizací, které jsou zároveň i poskytovateli sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Peníze ze sbírky jim umožňují rekonstruovat či stavět objekty (především chráněná bydlení, byty, terapeutické a chráněné dílny), v kterých poskytují své služby lidem se zdravotním postižením. 

CIHLAFEST je benefiční hudebně divadelní festival, který od roku 2010 každoročně pořádáme v areálu chráněného bydlení Fara. Návštěvníci se mohou nejen pobavit, ale také nahlédnout do života lidí s mentálním postižením, kteří se na přípravách a organizaci sami podílejí. 

Benefiční divadelní představení a koncerty - Portus Praha pořádá benefiční aukce, divadelní představení či koncerty. Dlouholetými patrony AKCE CIHLA jsou herečka Simona Stašová a houslovým virtuos Jaroslav Svěceným, kteří se společně s dalšími osobnostmi českého kulturního světa na pořádání těchto aktivit podílejí. 

Vzdělávání

Vzdělávání - od listopadu 2013 organizuje Portus Praha  vzdělávací kurzy určené především pro pracovníky v sociálních službách.

I my potřebujeme znát svá práva - průběžná kampaň za práva lidí s mentálním postižením (vzdělávací a osvětová činnost, publikace, filmy, konference apod.)

 

HISTORIE ORGANIZACE

Aktivity sdružení probíhají od roku 1998, původně mělo sdružení Portus sídlo v Horním Maxově a jeho cílem byla transformace tamního ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením. Zde také vznikla myšlenka vybudovat chráněné bydlení v blízkosti Prahy. V roce 2001 bylo tedy založeno občanské sdružení Portus Praha jako samostatná organizace, která pokračuje v aktivitách v Praze, Středočeském kraji a v rámci některých projektů na území celé ČR. 

Portus Praha vybudoval od počátku svého působení dva objekty chráněného bydlení (celkem pro 19 klientů) s celoročním provozem a sociálně-terapeutickou dílnu v obci Slapy. Také jsem realizátorem projektu sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, kde našlo pracovní uplatnění 5 lidí se zdravotním postižením.

Portus Praha je zakladatelem a hlavním koordinátorem celostátní benefiční kampaně AKCE CIHLA, která z původně pražské sbírky expandovala do řady měst v celé republice.