• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Chráněné bydlení - infromace pro zájemce

 • Každý zájemce o službu musí vyplnit vstupní dotazník, který je stěžejním materiálem pro další jednání. Dotazník je ke stažení na našich webových stránkách www.portus.cz , na požádání může být zaslán v tištěné, či v elektronické formě.
 • Vyplněný dotazník je nutno doručit na adresu ChB fara, Slapy 74, 252 08 Slapy. Zájemce o službu může dotazník doručit osobně, do rukou vedoucí sociálních služeb a zároveň si může prohlédnout zařízení a získat další informace o naší službě. Dále lze dotazník doručit Českou poštou či e-mailem na adresu siskova@portus.cz.
 • Pro zájemce o pobytovou sociální službu je zpracováno DVD, kde je zájemce srozumitelným způsobem seznámen s možnostmi naší služby, co nabízíme, kde službu popisujeme atp.
 • Osobní schůzku lze domluvit formou e-mailu, dopisu či telefonicky s vedoucí sociálních služeb, která je následně na schůzce společně se zástupkyní přítomna. V prostoru kanceláře, kde je zajištěno soukromí a klid, může být přítomen pouze zájemce a v případě, že si to přeje, může být přítomen doprovod či rodiče.
 • Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci a zároveň předání informací zájemci srozumitelnou formou, aby se mohl rozhodnout, zda přijme naši službu. Zástupce organizace v průběhu jednání zjišťuje, zda zájemce patří do cílové skupiny našich klientů, zjistí informace o jeho přáních, zájmech a potřebách a zároveň zjišťuje, zda je zařízení schopno naplnit přání a potřeby zájemce v průběhu poskytování sociální služby.
 • V rámci informativní schůzky má zájemce možnost prohlédnout si veřejně přístupné prostory a okolí ChB.
 • K dispozici je znění smlouvy ve zjednodušené formě (písemně a převedené do piktogramů). Všechny nabídnuté materiály si může zájemce odnést s sebou pro další rozhodování.
 • Zájemce, popřípadě jeho zástupce se s vedoucí sociálních služeb dohodnou na termínu, do kterého potvrdí zájem či nezájem o službu.
 • V případě, že se poskytované služba nepotkává s potřebami zájemce o službu, může vedoucí sociálních služeb po vzájemné dohodě se žadatelem dotazník z pořadníku vyřadit.
 • V případě zájmu je dotazník zájemce zaevidován do pořadníku.
 • Uvolní-li se místo, je zájemce vedoucí sociálních služeb osloven a v případě trvání zájmu o službu, je podepsána smlouva o poskytování služby na zkušební dobu.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • směrodatné je datum přijetí vyplněného dotazníku pro zájemce
 • věk 18+
 • mentální postižení zájemce o službu v jakémkoliv pásmu
 • doporučení obvodního i odborného lékaře (psychiatr, neurolog, atp.)
 • odmítnutí žadatele je možné z důvodů uvedených v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
  • pokud poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 • Dále zohledňujeme tyto aspekty (bodový systém v informačním sytému e-quip:
  • věk a pohlaví žadatele - snažíme se o udržení skupiny obyvatel s vyrovnaným počtem obou pohlaví a zároveň hledáme žadatele ve přiměřeném věku k stávající skupině obyvatel
  • partner/ka klienta, který/á již využívá služby našeho zařízení – snažíme se podporovat partnerské soužití a s tím souvisí i společné bydlení, projeví-li o to pár zájem
  • nutná míra podpory – chráněné bydlení poskytuje dva různé typy asistence, a to v chráněné bydlení Na Vyhlídce – 11h denně a v chráněném bydlení Fara – 24 h denně
  • aktuální životní situace zájemce – věnujeme pozornost tomu, je-li klient v současné době uživatelem podobné sociální služby, chce-li se například osamostatnit či mu hrozí bezdomovectví
  • adresa trvalého bydliště
  • výše přiznaného důchodu a ochota doplácet službu
  • přiznaný příspěvek na péči