• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním znevýhodněním, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

Podpora samostatného bydlení Portus Praha

INFORMACE PRO ZÁJEMCE na pravé straně -----------------------------------------------

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením potřebnou míru podpory při naplňování vlastních potřeb v jejich přirozeném prostředí, s důrazem na svobodnou volbu a s respektem k jejich představě o vlastním životě. Služba umožňuje získávat životní zkušenosti na základě vlastního rozhodnutí a ty následně využívat k budování vlastní samostatnosti a nezávislosti. Služba je poskytována celoročně, od pondělí do pátku od 08:00 do 20:00.

OBLASTI, V KTERÝCH SLUŽBA BUDE POSKYTOVAT PODPORU

1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

zajištění či uskutečnění potřebných plateb spojených s pronájmem prostor, hospodaření s penězi, úklid, cvičné nákupy, zvládání krizových či havarijních situací aj.

2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

podpora uživatelů v jejich společenských aktivitách, v samostatných nákupech, jízdou ve veřejných dopravních prostředcích či návštěvách lékařů – vždy je nabídnuta podpora asistenta

3. Podpora běžného života uživatele v jeho prostředí

rozvíjení a upevňování sebeobsluhy - hygiena, stravování, rozvíjení a upevňování zásad společenského chování, společného soužití, péče o vlastní zdraví, podpora aktivit, kde by uživatelé mohli najít pracovní uplatnění, opakování podepisování, počítání při nákupech, práce na počítači, podpora v oblasti partnerských vztahů – vzájemné navštěvování partnerů, podpora telefonické, písemné či e-mailové komunikace partnerů, pomoc při osvojování pracovních návyků

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora aktivní účasti na životě v obci, návštěvy restaurací, obchodů, kadeřníka, využívání služeb MHD, České pošty, doprovody při cestování k lékařům, na rehabilitaci, na úřady, doprovod na zájmové aktivity

5. Sociálně terapeutické činnosti

orientace v životních situacích – nácvik sociálních dovedností, zvyšování pocitu seberealizace, sebedůvěry, reflexe každodenních zážitků aj.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

podpora při vyřizování svéprávnosti a jednání s úřady a institucemi, uživatelé jsou seznamování s oblastí práv a ochrany práv, podporováni v sestavování nákupních seznamů, v samostatném nakupování (i přes internet), ve vyhledávání autobusových spojení, plánování cesty, komunikaci s rodinou, bankou, úřady

CÍLE

 • klienti PSB žijí svůj život v přirozeném prostředí pouze s nezbytnou mírou podpory
 • klienti služby PSB jsou schopni využívat v co největší možné míře přirozené podpory v komunitě 
 • klienti PSB jsou schopni sami v co největší možné míře se rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života, přijmout zodpovědnost za svoje jednání a jsou připraveni přijmout přiměřené riziko 
 • klienti PSB umí rozpoznat, pojmenovat, naplánovat a naplňovat své potřeby týkajících se jejich života a to ve všech oblastech (pracovní, partnerský, volný čas, sebeobsluha…) dle svých představ a ke své spokojenosti   

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • úcta k jedinečnosti klientů

 • respekt k právům a k individuálním potřebám klientů

 • motivace k samostatnosti a nezávislosti

 • poskytování profesionálních služeb

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují podporu k zajištění životních potřeb ve svém přirozeném prostředí.

Národní setkání PSB

Dne 20. 2. 2020 se ve Vodárenské věži konalo 9. národní setkání služby Podpora Samostatného Bydlení organizované neziskovou organizací Portus Praha z.ú., kde se společně sešli pracovníci této služby ze všech krajů.

Prezentace ze setkání ke stažení v pdf.