• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením potřebnou míru podpory při naplňování vlastních potřeb v jejich přirozeném prostředí, s důrazem na svobodnou volbu a s respektem k jejich představě o vlastním životě. Služba umožňuje získávat životní zkušenosti na základě vlastního rozhodnutí a ty následně využívat k budování vlastní samostatnosti a nezávislosti. Služba je poskytována celoročně, od pondělí do pátku od 08:00 do 20:00.

OBLASTI, V KTERÝCH SLUŽBA BUDE POSKYTOVAT PODPORU

1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

zajištění či uskutečnění potřebných plateb spojených s pronájmem prostor, hospodaření s penězi, úklid, cvičné nákupy, zvládání krizových či havarijních situací aj.

2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

podpora uživatelů v jejich společenských aktivitách, v samostatných nákupech, jízdou ve veřejných dopravních prostředcích či návštěvách lékařů – vždy je nabídnuta podpora asistenta

3. Podpora běžného života uživatele v jeho prostředí

rozvíjení a upevňování sebeobsluhy - hygiena, stravování, rozvíjení a upevňování zásad společenského chování, společného soužití, péče o vlastní zdraví, podpora aktivit, kde by uživatelé mohli najít pracovní uplatnění, opakování podepisování, počítání při nákupech, práce na počítači, podpora v oblasti partnerských vztahů – vzájemné navštěvování partnerů, podpora telefonické, písemné či e-mailové komunikace partnerů, pomoc při osvojování pracovních návyků

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora aktivní účasti na životě v obci, návštěvy restaurací, obchodů, kadeřníka, využívání služeb MHD, České pošty, doprovody při cestování k lékařům, na rehabilitaci, na úřady, doprovod na zájmové aktivity

5. Sociálně terapeutické činnosti

orientace v životních situacích – nácvik sociálních dovedností, zvyšování pocitu seberealizace, sebedůvěry, reflexe každodenních zážitků aj.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

podpora při vyřizování svéprávnosti a jednání s úřady a institucemi, uživatelé jsou seznamování s oblastí práv a ochrany práv, podporováni v sestavování nákupních seznamů, v samostatném nakupování (i přes internet), ve vyhledávání autobusových spojení, plánování cesty, komunikaci s rodinou, bankou, úřady

CÍLE

 • podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa ve společnosti, podpora individuálního rozvoje

 • získávání pracovních a sociálních návyků a dovedností prostřednictvím nácviku v reálném pracovním prostředí

 • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí

 • podpora každého klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • úcta k jedinečnosti klientů

 • respekt k právům a k individuálním potřebám klientů

 • motivace k samostatnosti a nezávislosti

 • prostředí i atmosféra přátelská klientům

 • poskytování profesionálních služeb

 • týmová spolupráce

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) s mentálním postižením ve věku od 19 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují podporu k zajištění životních potřeb ve svém přirozeném prostředí.  Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka a to buď přímo v jeho domácnosti, nebo mimo domov (nácviky cestování, podpora při nakupování, podpora při navazování kontaktů v komunitě apod.)  Službu poskytujeme v českém jazyce

Komu nejsme schopni poskytnout službu:

 • zájemcům mladším 18 let

 • zájemcům s projevy agresivního chování způsobeného závislostí na návykových látkách

 • zájemcům, u kterých převažuje jiná diagnóza než mentální postižení

 • zájemcům, kteří vyžadují celodenní zdravotnickou péči

 • rodičům s dětmi

 • zájemcům, kteří žádají jinou službu, než tu, kterou nabízíme (v tomto případě nabízíme kontakt na jinou instituci)