• Žít život člověka

  Naším cílem je umožnit lidem s mentálním postižením, prožít co nejplnohodnotnější život.

 • Chráněné bydlení

  V obci Slapy provozujeme dva objekty chráněného bydlení Fara a Na Vyhlídce.

 • Sociálně terapeutická dílna

  Kromě bydlení je pro dospělého člověka stěžejní otázkou pracovní příležitost. V sociálně terapeutické dílně Slapy se učí klienti pracovním dovednostem a návykům.

 • Sociální podnik

  V sociálním podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli u Prahy je zaměstnáno přes 50% lidí se zdravotním postižením.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLAPY

POSLÁNÍ

Sociálně terapeutická dílna na Slapech nabízí dospělým lidem s mentálním postižením možnost získávání a rozvoje pracovních a sociálních dovedností, které zvyšují jejich šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce i v běžném životě. Formou vzdělávání, nácviků a terapie vedeme uživatele k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti vždy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

POPIS BUDOVY

Budova vznikla rekonstrukcí stodoly a je součástí areálu, kde se nachází také chráněné bydlení Fara. Přízemí budovy se skládá z pracovní části, přípravny, umývárny, skladu hotových výrobků, skladu materiálu a WC. V Horní části je situována šatna, k dispozici je kuchyňka, další WC, sprcha a je zde i kancelář vedoucí STD. Prostředí sociálně terapeutické dílny je moderně a účelně zařízené pro potravinářskou výrobu.

Dílna byla vystavěna především díky AKCI CIHLA, dotacím Úřadu práce Praha – západ. Jejím zřizovatelem je nestátní organizace Portus Praha, z. ú. Provoz zařízení podporuje formou grantů Středočeský kraj, Magistrát hl. m. Praha a MPSV ČR.

CÍLE

 • podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa ve společnosti, podpora individuálního rozvoje
 • získávání pracovních a sociálních návyků a dovedností prostřednictvím nácviku v reálném pracovním prostředí
 • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí
 • podpora každého klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • úcta k jedinečnosti klientů
 • respekt k právům a k individuálním potřebám klientů
 • motivace k samostatnosti a nezávislosti
 • prostředí i atmosféra přátelská klientům
 • poskytování profesionálních služeb
 • týmová spolupráce

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Služba je určena dospělým lidem (mužům i ženám) v nepříznivé životní situaci, která jim neumožňuje uplatnit se na běžném trhu práce v důsledku mentálního postižení. Podmínkou poskytnutí služby je platný zdravotní průkaz.
 • Službu poskytujeme v českém jazyce
 • Službu neposkytujeme v bezbariérových prostorách

Nejsme schopni poskytnout službu

 • zájemcům mladším 18 let a starším 64 let
 • zájemcům s projevy agresivního chování způsobeného závislostí na návykových látkách
 • zájemcům, u kterých převažuje jiná diagnóza než mentální postižení
 • Zájemcům, kteří žádají jinou službu, než tu kterou nabízíme. V tomto případě nabízíme kontakt na jinou instituci. 

esf