kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - uzávěrka přihlášek 20.6.2020

REGISTRACE DO KAPACITY KURZU - Termíny kurzu PODZIM 2020

kontaktní osoba: Lucie Masopustová

e-mail.: vzdelavani(zavinac)portus.cz

tel.:773920998

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče. 

Náš kurz je postaven tak, aby na něj mohl docházet člověk, který je zaměstnán. Náplň kurzu je orientována na využití v praxi. Součástí kurzuje povinná praxe, kterou účastník může vykonávat u svého zaměstnavatele. 

PODZIMNÍ BĚH 2020

termíny setkání:

září: 21., 22., 23.

říjen: 5., 6., 7.

říjen: 19., 20.

listopad: 2., 3., 4.

listopad: 9., 10., 11.

listopad: 23., 24., 25.

Celková časová dotace kvalifikačního kurzu je 170 hodin.

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

PODMÍNKY ÚČASTI NA OTEVŘENÝCH KURZECH

HRAZENÍ KURZOVNÉHO ÚŘADEM PRÁCE - zaměstnanec si potřebuje doplnit kvalifikaci

cena kurzu za 1. účastníka ● 8900kč 

M Á T E   Z A M Ě S T N A N C E,  K T E Ř Í  S I  P O T Ř E B U J Í   D O P L N I T  K V A L I F I K A C I   P R O   V Ý K O N   P R O F E S E    P R A C O V N Í K A   V   S O C I Á L N Í C H    S L U Ž B Á C H  dle zákona 108 / 2006 Sb

Nabízíme spolupráci při vyřizování proplacení kurzovného vašich zaměstnanců ÚŘADEM PRÁCE, již nyní máme takové účastníky. S úřadem práce je potřeba začít jednat s velkým předstihem, mají dlouhé vyřizovací lhůty.

Za účelem proplacení vašim zaměstnancům je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem ÚŘADU PRÁCE o tzv. „zvolenou rekvalifikaci“ podle § 109 zákona č.435/2004 Sb.

UDĚLEJTE PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI ON LINE A My Vám zašleme potřebné informace a formuláře k vyřízení proplacení. REGISTRACI POTVRDÍTE PŘI CHVÁLENÍ proplacení ÚP.

informace o kurzu na webu  

registrace on line - udělejte si předběžnou registraci 

počet účastníků na kurzu je omezen.

KURZ HRADÍ ORGANIZACE - zvýhodněná cenová nabídka

 

UŠETŘETE 800kč - přihlašte více účastníků

• 9.400Kč - 1. účastník

• 8.600kč každý další účastník ze stejné organizace

Kurzovné je též možné hradit formou postupných splátek (maximálně 4.splátky).

HRAZENÍ KURZOVNÉHO ÚŘADEM PRÁCE - hledáte práci v sociálních službách a chybí vám kvalifikace?

UDĚLEJTE PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI ON LINE A My Vám zašleme potřebné informace a formuláře k vyřízení proplacení. REGISTRACI POTVRDÍTE PŘI CHVÁLENÍ proplacení ÚP.

Nabízíme spolupráci při vyřizování proplacení kurzovného ÚŘADEM PRÁCE. Již nyní máme takové účastníky. S úřadem práce je potřeba začít jednat s velkým předstihem, mají dlouhé vyřizovací lhůty.

2.  J S T E   R E G I S T R O V Á N I   N A   Ú Ř A D U   P R Á C E   J A K O   U C H A Z E Č  O  Z A M Ě S T N Á N Í ?  R Á D I   B Y S  T E      P R A C O V A L I  V   P Ř Í M É  P É Č I   J A K O   P R A C O V N Í K   V   S O C I Á L N Í C H   S L U Ž B Á C H   U   N Ě K T E R É H O      P O S K Y T O V A T E L E   S O C I Á L N Č H   S L U Ž E B?

PORTUS PRAHA VÁM POMŮŽE ZAJISTIT VHODNOU PRAXI, KDE JE MOŽNĚ ZÍSKAT PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Účastnický poplatek za kvalifikační kurz za Vás může uhradit váš úřad práce. Za tímto účelem je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem úřadu práce. Možnosti jsou dvě buď přímo kvalifikace nebo zvolená rekvalifikace.

 • kvalifikace pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče
 • rekvalifikace podle § 109 zákona č.435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti, nemusíte přitom být nezaměstnaní, protože účelem rekvalifikace je také udržení si stávajícího zaměstnání

Pokud chcete některou z  možností využít, je potřeba se zaevidovat na úřadu práce buď jako uchazeč (pokud jste nezaměstnaná/nezaměstnaný) nebo jako zájemce (pokud pracujete a potřebujete si kvalifikaci doplnit za účelem udržení si zaměstnání).

Pokud vás úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Více informací najdete na portálu MPSV. Počítejte ale s tím, že pro vyřízení žádosti na Úřadu práceo je potřeba zažádat nejméně 1 měsíc před začátkem kurzu.​
 

co se na kurzu naučíte

Cílem kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách je budování a prohlubování individuálních kompetencí jejich účastníků. Kurz je z velké části praktický zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Průvodcem celého kurzu jsou SQSS, kterými ostatní tematické celky procházejí.  Důraz klademe na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Součástí dokladu o absolvování je slovní hodnocení účastníků.

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče. 

čísloakreditacevzdělávacíhoprogramu u MPSV ČR: 2015/1018-PK

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

řekli o kurzu účastníci

„Změnil jsem názor na nudné kurzy, i zdánlivě nezáživné téma bylo poutavě prezentováno.“

„ Po kurzu mám chuť posouvat se dál, člověk se dozvídá stále něco nového.“

„ Na kurzu velmi oceňuji aktivní, otevřený, transparentní a profesionální přístup lektorů.“

„Rozšířila jsem si vědomosti o širokém spektru klientů v sociálních službách, jednotlivá témata jdou napříč zdravotním postižením.“

„Ocenil jsem střídání aktivit a teorie a prostor pro zkušenosti ostatních účastníků.“

rozsah kurzu

Celková časová dotace kvalifikačního kurzu je 170 hodin.

 • 122 vyučovacích hodin, během 15 dní
 • 8 hodin (1 den) - exkurze v 2 zařízeních sociální služby
 • 40 hodin odborné praxe v zařízení sociálních služeb  (5 dní)

 Místo konání : Praha

Kurz začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00 - 16.30.

hlavní témata kurzu

1. MODUL: Úvod do SQSS – účel sociální služby

 • Úvod do SQSS – účel sociální služby
 • Lidská práva v sociálních službách

2. MODUL: Práva, odpovědnost a etika v sociálních službách

 • Sociálně-právní minimum a etika v sociálních službách
 • Krizová intervence a prevence týrání

3. MODUL: Základy komunikace, vedení rozhovoru

4. MODUL: Úvod do psychologie a psychopatologie  

5. MODUL: Exkurze v zařízeních sociální služby  

6. MODUL: Metody sociální práce

 • Metody sociální práce
 • Individuální plánování

7. MODUL: Úvod do zdravotního postižení a péče

 • Problematika zdravotního postižení
 • Základy ochrany zdraví, Základy poskytování první pomoci, Základy péče o nemocné, Základy hygieny,
 • Psychosociální aspekty chronických onemocnění
 • Základy výuky péče o domácnost

8. MODUL: Odborná praxe v sociálních službách    

9. MODUL: Psychohygiena, sebereflexe, práce se sebou

 • Předsudky v sociálních službách
 • Pedagogika volného času
 • Obtížné komunikační situace při spolupráci s klienty a jejich řešení (konfliktní situace, projevy agresivního a manipulativního chování, asertivní jednání)
 • Sebereflexe a práce s ní

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

VZDĚLÁVACÍ KODEX

Vzdělávací kodex Portus Praha z.ú

 mlčenlivost:

Lektor se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech citlivých údajích týkajících se uživatelů a účastníků, o kterých se v souvislosti se svojí lektorskou činností dozví.

respekt k duševnímu vlastnictví:

Lektor všechny materiály, metodiky apod., které v souvislosti s konáním kurzu obdrží, využije výhradně v rámci přípravy a vedení kurzu v zařízení, které materiály poskytlo a nebude je dále žádným způsobem šířit či využívat pro jiné účely. Lektor dbá na uvádění citací literatury a dalších zdrojů, které využívá.

odbornost:

Lektor školí pouze téma, se kterým je velice dobře seznámen teoreticky a se kterým má i dostatečnou vlastní zkušenost z praxe. Lektor pracuje pouze v tom typu zařízení a s tou cílovou skupinou, se kterou má dostatečnou zkušenost. Lektor kontinuálně pracuje na svém odborném růstu a dalším vzdělávání, aby byl účastníkům kurzu schopen předávat nejnovější poznatky a zkušenosti z oboru

kreativita:

Lektor ke své práci přistupuje tvořivě a snaží se zvolit takové formy výuky, které budou moci účastníci využít ve své profesní praxi. Lektor volí takové aktivity, které jsou pro účastníky motivující, zábavné a vedou je k aktivitě a vlastní tvořivosti.

týmový přístup:

Lektor pracuje jako člen lektorského týmu. Respektuje a využívá zkušenosti a poznatky svých kolegů a zároveň jim dává k dispozici své vlastní poznatky a zkušenosti a tím přispívá k vyšší kvalitě vzdělávacích kurzů.

loajalita a nestrannost:

Lektor je schopen profesionálně sladit zájmy zadavatele kurzu (poskytovatele soc. služeb), účastníků kurzu a Portus Praha, z.ú. a zachovat si přitom svojí nestrannost. Lektor respektuje účastníky kurzu jako partnery. Lektor klade důraz na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Lektor účastníkům jasně řekne, které informace z průběhu kurzu budou případně sděleny zadavateli (vedení zařízení).

kvalita:

Lektor se zavazuje věnovat přípravě na každý kurz dostatek času, zmapovat si potřeby konkrétního zařízení a vhodným způsobem jim přizpůsobit průběh kurzu. Lektor je povinen zachovat metodiku kurzu, časovou dotaci kurzu a ostatní podmínky dané akreditací MPSV či MŠMT a ČAS.