v roce 2022 NEBUDE PROBÍHAT kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

PODZIMNI BĚH termín 24.9.2021 - 8.12.2021- uzávěrka přihlášek: 30.6.2021

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

PODMÍNKY ÚČASTI NA OTEVŘENÝCH KURZECH

Kurz začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00hod

Kurz se bude konat v Praze. Jen v případě vládních nařízení bude přesunut do on-line prostředí.

Kvalifikační kurz pro PSS 2021 TERMÍNY PODZIMNIHO BĚHU

Úvod do SQSS

Petr Kuneš

PA

24.9.2021

Lidská práva v sociálních službách

Petr Kuneš

CT

30.9.201

Sociálně právní minimum a etika v sociálních službách

Krizová intervence a prevence týrání

Petr Kuneš

PA

1.10.2021

Základy komunikace

Svetlana Pokorná, Vrablecová

PO 11.10.2021

Vedení rozhovoru

Svetlana Pokorná, Vrablecová

UT  12.10.2021

EXKURZE

 

ST 13.10.2021

Metody sociální práce

Svetlana Pokorná, Vrablecová

PO 25.10.2021

Individuální plánování

Eva Kunátová Holečková

UT 26.10.2021

Problematika zdravotního postižení – úvod I.

Eva Kunátová Holečková

PO 8.11.2021

Problematika zdravotního postižení – úvod II.

Eva Kunátová Holečková

UT 9.11.2021

Úvod do psychologie a psychopatologie

Květoslava Zapletalová

PO 22.11.2021

Základy ochrany zdraví, Základy poskytování první pomoci

Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

Základy výuky péče o domácnost

Květoslava Zapletalová

UT 23.11.2021

Předsudky v sociálních službách I.

Lucie Masopustová

CT 2.12.2021

Předsudky v sociálních službách II.

Pedagogika volného času

Lucie Masopustová

PA 3.12.2021

Konflikty, agresivita, manipulace, asertivita

Svetlana Pokorná, Vrablecová

PO 6.12.2021

Sebereflexe a práce s ní

Svetlana Pokorná, Vrablecová

UT 7.12.2021

9:00-11:30hod Odborný seminář k výstupům z praxe

zkoušky dle rozpisu do 18:00hod

Svetlana Pokorná, Vrablecová

ST 8.12.2021

 

kontaktní osoba: Lucie Masopustová

e-mail.: vzdelavani(zavinac)portus.cz

tel.:773920998

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče. 

Náš kurz je postaven tak, aby na něj mohl docházet člověk, který je zaměstnán. Náplň kurzu je orientována na využití v praxi. Součástí kurzuje povinná praxe, kterou účastník může vykonávat u svého zaměstnavatele. 

 

celková časová dotace kvalifikačního kurzu:

170 hodin

z toho počet výukových hodin:

122 hodin (15,5 dne)

z toho odborná praxe:

40 hodin (5 dní)

z toho exkurze:

8 hodin 9 (1 den)

 

 

HRAZENÍ KURZOVNÉHO ÚŘADEM PRÁCE - zaměstnanec si potřebuje doplnit kvalifikaci

cena kurzu za 1. účastníka ● 9.400kč

M Á T E   Z A M Ě S T N A N C E,  K T E Ř Í  S I  P O T Ř E B U J Í   D O P L N I T  K V A L I F I K A C I   P R O   V Ý K O N   P R O F E S E    P R A C O V N Í K A   V   S O C I Á L N Í C H    S L U Ž B Á C H  dle zákona 108 / 2006 Sb

Nabízíme spolupráci při vyřizování proplacení kurzovného vašich zaměstnanců ÚŘADEM PRÁCE, již nyní máme takové účastníky. S úřadem práce je potřeba začít jednat s velkým předstihem, mají dlouhé vyřizovací lhůty.

Za účelem proplacení vašim zaměstnancům je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem ÚŘADU PRÁCE o tzv. „zvolenou rekvalifikaci“ podle § 109 zákona č.435/2004 Sb.

UDĚLEJTE PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI ON LINE A My Vám zašleme potřebné informace a formuláře k vyřízení proplacení. REGISTRACI POTVRDÍTE PŘI CHVÁLENÍ proplacení ÚP.

PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE NA KURZ

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

PODMÍNKY ÚČASTI NA OTEVŘENÝCH KURZECH

 

počet účastníků na kurzu je omezen.

CENA KURZU

• 9.400Kč - 1. účastník

Kurzovné je též možné hradit formou postupných splátek (maximálně 4.splátky).

HRAZENÍ KURZOVNÉHO ÚŘADEM PRÁCE - hledáte práci v sociálních službách a chybí vám kvalifikace?

UDĚLEJTE PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI ON LINE A My Vám zašleme potřebné informace a formuláře k vyřízení proplacení. REGISTRACI POTVRDÍTE PŘI CHVÁLENÍ proplacení ÚP.

Nabízíme spolupráci při vyřizování proplacení kurzovného ÚŘADEM PRÁCE. Již nyní máme takové účastníky. S úřadem práce je potřeba začít jednat s velkým předstihem, mají dlouhé vyřizovací lhůty.

2.  J S T E   R E G I S T R O V Á N I   N A   Ú Ř A D U   P R Á C E   J A K O   U C H A Z E Č  O  Z A M Ě S T N Á N Í ?  R Á D I   B Y S  T E      P R A C O V A L I  V   P Ř Í M É  P É Č I   J A K O   P R A C O V N Í K   V   S O C I Á L N Í C H   S L U Ž B Á C H   U   N Ě K T E R É H O      P O S K Y T O V A T E L E   S O C I Á L N Č H   S L U Ž E B?

PORTUS PRAHA VÁM POMŮŽE ZAJISTIT VHODNOU PRAXI, KDE JE MOŽNĚ ZÍSKAT PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Účastnický poplatek za kvalifikační kurz za Vás může uhradit váš úřad práce. Za tímto účelem je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem úřadu práce. Možnosti jsou dvě buď přímo kvalifikace nebo zvolená rekvalifikace.

 • kvalifikace pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče
 • rekvalifikace podle § 109 zákona č.435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti, nemusíte přitom být nezaměstnaní, protože účelem rekvalifikace je také udržení si stávajícího zaměstnání

Pokud chcete některou z  možností využít, je potřeba se zaevidovat na úřadu práce buď jako uchazeč (pokud jste nezaměstnaná/nezaměstnaný) nebo jako zájemce (pokud pracujete a potřebujete si kvalifikaci doplnit za účelem udržení si zaměstnání).

Pokud vás úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Více informací najdete na portálu MPSV. Počítejte ale s tím, že pro vyřízení žádosti na Úřadu práceo je potřeba zažádat nejméně 1 měsíc před začátkem kurzu.​
 

co se na kurzu naučíte

Cílem kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách je budování a prohlubování individuálních kompetencí jejich účastníků. Kurz je z velké části praktický zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Průvodcem celého kurzu jsou SQSS, kterými ostatní tematické celky procházejí.  Důraz klademe na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Součástí dokladu o absolvování je slovní hodnocení účastníků.

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče. 

čísloakreditacevzdělávacíhoprogramu u MPSV ČR: 2015/1018-PK

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

řekli o kurzu účastníci

„Změnil jsem názor na nudné kurzy, i zdánlivě nezáživné téma bylo poutavě prezentováno.“

„ Po kurzu mám chuť posouvat se dál, člověk se dozvídá stále něco nového.“

„ Na kurzu velmi oceňuji aktivní, otevřený, transparentní a profesionální přístup lektorů.“

„Rozšířila jsem si vědomosti o širokém spektru klientů v sociálních službách, jednotlivá témata jdou napříč zdravotním postižením.“

„Ocenil jsem střídání aktivit a teorie a prostor pro zkušenosti ostatních účastníků.“

rozsah kurzu

 

místo konání:

Praha

celková časová dotace kvalifikačního kurzu:

170 hodin

z toho počet výukových hodin:

122 hodin

z toho odborná praxe:

40 hodin

z toho exkurze:

8 hodin

Kurz začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00 - 16.30.hod

hlavní témata kurzu

1. MODUL: Úvod do SQSS – účel sociální služby

 • Úvod do SQSS – účel sociální služby
 • Lidská práva v sociálních službách

2. MODUL: Práva, odpovědnost a etika v sociálních službách

 • Sociálně-právní minimum a etika v sociálních službách
 • Krizová intervence a prevence týrání

3. MODUL: Základy komunikace, vedení rozhovoru

4. MODUL: Úvod do psychologie a psychopatologie  

5. MODUL: Exkurze v zařízeních sociální služby  

6. MODUL: Metody sociální práce

 • Metody sociální práce
 • Individuální plánování

7. MODUL: Úvod do zdravotního postižení a péče

 • Problematika zdravotního postižení
 • Základy ochrany zdraví, Základy poskytování první pomoci, Základy péče o nemocné, Základy hygieny,
 • Psychosociální aspekty chronických onemocnění
 • Základy výuky péče o domácnost

8. MODUL: Odborná praxe v sociálních službách    

9. MODUL: Psychohygiena, sebereflexe, práce se sebou

 • Předsudky v sociálních službách
 • Pedagogika volného času
 • Obtížné komunikační situace při spolupráci s klienty a jejich řešení (konfliktní situace, projevy agresivního a manipulativního chování, asertivní jednání)
 • Sebereflexe a práce s ní

PODROBNÝ OBSAH KURZU A LEKTORSKÝ TÝM

VZDĚLÁVACÍ KODEX

Vzdělávací kodex Portus Praha z.ú

 mlčenlivost:

Lektor se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech citlivých údajích týkajících se uživatelů a účastníků, o kterých se v souvislosti se svojí lektorskou činností dozví.

respekt k duševnímu vlastnictví:

Lektor všechny materiály, metodiky apod., které v souvislosti s konáním kurzu obdrží, využije výhradně v rámci přípravy a vedení kurzu v zařízení, které materiály poskytlo a nebude je dále žádným způsobem šířit či využívat pro jiné účely. Lektor dbá na uvádění citací literatury a dalších zdrojů, které využívá.

odbornost:

Lektor školí pouze téma, se kterým je velice dobře seznámen teoreticky a se kterým má i dostatečnou vlastní zkušenost z praxe. Lektor pracuje pouze v tom typu zařízení a s tou cílovou skupinou, se kterou má dostatečnou zkušenost. Lektor kontinuálně pracuje na svém odborném růstu a dalším vzdělávání, aby byl účastníkům kurzu schopen předávat nejnovější poznatky a zkušenosti z oboru

kreativita:

Lektor ke své práci přistupuje tvořivě a snaží se zvolit takové formy výuky, které budou moci účastníci využít ve své profesní praxi. Lektor volí takové aktivity, které jsou pro účastníky motivující, zábavné a vedou je k aktivitě a vlastní tvořivosti.

týmový přístup:

Lektor pracuje jako člen lektorského týmu. Respektuje a využívá zkušenosti a poznatky svých kolegů a zároveň jim dává k dispozici své vlastní poznatky a zkušenosti a tím přispívá k vyšší kvalitě vzdělávacích kurzů.

loajalita a nestrannost:

Lektor je schopen profesionálně sladit zájmy zadavatele kurzu (poskytovatele soc. služeb), účastníků kurzu a Portus Praha, z.ú. a zachovat si přitom svojí nestrannost. Lektor respektuje účastníky kurzu jako partnery. Lektor klade důraz na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Lektor účastníkům jasně řekne, které informace z průběhu kurzu budou případně sděleny zadavateli (vedení zařízení).

kvalita:

Lektor se zavazuje věnovat přípravě na každý kurz dostatek času, zmapovat si potřeby konkrétního zařízení a vhodným způsobem jim přizpůsobit průběh kurzu. Lektor je povinen zachovat metodiku kurzu, časovou dotaci kurzu a ostatní podmínky dané akreditací MPSV či MŠMT a ČAS.