LEKTORSKÝ TÝM

Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“
Jean Paul Sartre

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby kurzy „Kreativní pedagogika - pedagogická kondice“, pod vedením Ivana Vyskočila. Absolvovala několik mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“ , sama byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ - protipředsudková a multikulturní výchova a různých psychologických přístupů jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a další. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, jako rešeršistka při natáčení dokumentů a drogově závislých, jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotické onemocnění, děti v pěstounské péči a další.

Odborná garantka a lektorka kurzu: 

Lektorka kurzu:

Světlana Pokorná - Vrablecová

„Netrápíme se pro věci jako takové, ale proto, co si o nich myslíme.“
Epiktét

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě obor sociální práce. Již mnoho let žije a pracuje v Čechách. Pracovní zkušenosti získala hlavně při práci s lidmi duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Po sedmi letech různorodé a inspirující práce se rozhodla plně věnovat lektorování a supervizi, které do té doby dělala okrajově. V současné době tedy pracuje jako supervizorka, koučka a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace. Lektoruje a superviduje pracovníky, kteří pracují s různými cílovými skupinami. V své práci se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s klienty se snaží vytvářet příjemné, bezpečné prostředí plné respektu k tomu, co klienti potřebují, jak přemýšlejí a jak se rozhodují. Důležitým principem její práce je zacílenou a smysluplnost. Proto se klientů hodně doptává na jejich očekávání a představy o společné práci s kterými na kurzech aktivně pracuje. 

Odborná garantka a lektorka kurzu:

Lektorka kurzu:

Mgr. Eva Holečková

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“
Ralph Waldo Emerson

Studovala na katedře speciální pedagogiky v Hradci Králové obory „výchovná práce ve speciálních zařízení“ a „speciální pedagogiku rehabilitační činnosti a managementu speciálních zařízení“. Od roku 2006 řídí organizační složku Sociálních služeb města Pardubic, Denní stacionář Slunečnice, která poskytuje ambulantní péči a podporu osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením. Lektorskou činnost započala v roce 2009, na základě absolvování kurzu „Lektorské dovednosti“. Intenzivně se zajímá o problematiku přímé péče o seniory, u kterých je diagnostikována Alzheimerova choroba a demence a lidí s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který byl financován ESF, zpracovala tři odborné publikace „Nejsem na to sám!“. V projektu „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR publikovala téma „Sociální práce s agresivním klientem“.

Odborná garantka a lektorka kurzu:

 Lektorka kurzu:

 

Květa Zapletalová

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
Johann Wolfgang von Goethe

Vystudovala MU (obor ošetřovatelská péče v gerontologii) a od roku 2006 do roku 2016 pracovala v pobytových sociálních službách pro seniory jako vedoucí přímé péče, metodik a manažer kvality poskytovaných služeb. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala program „Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby“ v rámci projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti SQ sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina. Absolvovala několik kurzů z oblasti lektorských dovedností, individuálního plánování pro školitele a metodiky, ochrany práv uživatelů sociálních služeb atd. Zvláště se zajímá o oblast poskytování služeb pro osoby trpící syndromem demence. V roce 2010 získala certifikát Trenér paměti III. stupně. V současné době pracuje jako vrchní sestra v hospici sv. Alžběty v Brně.

Lektorka kurzu:

 

Petr Kuneš

Dívat se na věci z různých úhlů pohledů je dovednost.

Mgr. Petr Kuneš, sociální pedagog. V oblasti vzdělávání a sociálních služeb působí od roku 2001. Čtyři roky se věnoval práci s mladými lidmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Plzni. Od Roku 2005 podporoval lidi s mentálním postižením, zejména v oblasti jejich pracovního uplatnění a rozvoje dovedností. Od 2008 do 2015 byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Rytmus Chrudim. Nyní pracuje v obecně prospěšné společnosti Energeia.  Je přesvědčen, že správnou cestou ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování služeb je individuální přístup ke každému člověku. Je absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku – SUR, výcviku v mediaci a dílčích kurzů. Dlouhodobě působí také jako lektor vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb a supervizor. Jeho snahou je vždy propojit vzdělávání s praxí tak, aby byl kurz pro účastníky co nejužitečnější.

Lektor kurzu:

 

Daniel Kaucký

„Tajemství spočívá v tom, brát život jako cvičení.“
M. Nicoll

Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřního konfliktu a rád se zabývá facilitací konfliktů. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a výcvik v integrované supervizi. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice, ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhodobě je jeho mateřskou organizací Fokus Praha, kde aktuálně pracuje v Krizovém týmu. Dále působí jako supervizor a lektor kurzů Zvládání obtížných situací, Zvládání agrese. Je autorem metody DĚJIŠTĚ, která se zaměřuje na vnitřní posun v pojetí chyb. Realizuje cyklus Dětiště zaměřující se na hledání souhry rodičů s dětmi v rámci přístupu, který nazval WIND-OAK. Baví ho být se svými dětmi, splývání v moři a pálivost chilli.

Odborný garant a lektor kurzu:

Martin Fojtíček

… protože mladým mužům zahálka škodí.“
Zdeněk Jirotka, Saturnin

Vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec (www.ledovec.cz) - sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), žije v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, která je součástí Denního stacionáře Ledovec. Přes patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví. Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.cirkuspaciento.cz) navštívil většinu psychiatrických léčeben v ČR.

Lektor kurzu:

Pavla Koudelková

"Výchova vede k dospělosti: vede ke svobodě a odpovědnosti, ke schopnosti orientovat se v bohatství různých možných pohledů na svět."

Zdeněk Kratochvíl

Vystudovala VOŠ, obor sociální práce, FF UK , obor pedagogika a učitelství pro střední školy. Pracovala jako koordinátor a lektor vzdělávání multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání, učila na základní škole, zabývala se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, podílela se na projektech týkajících se Multikulturní výchovy (např. Phare – Podpora romské integrace, Varianty – vytvoření modulu hodnocení multikulturní výchovy pro Českou školní inspekci, Interkulturní dílny, Světová hudba, Prací za integrací, tvorba mezinárodního modulu Vzdělávání pro soc. spravedlnost ) a v neposlední řadě se podílela na tvorbě publikací ohledně Multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání (RAABE pro SŠ, kniha My a ti druzí, Varianty). 

Lektorka kurzu: 

Lucie Tlamichová

"Život je jako bomboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš."
Forest Gump

Vystudovala ČZU v Praze obor zootechnicky, management a pedagogické minimum. Své pedagogické a lektorské zkušennosti využila při výuce na střední škole obchodní (Bohemia Regia Praha) a na UJOP UK Poděbrady (Ústav jazykové a odborné přípravy pro cizince). V průběhu svého působení na IPPP (Institut pedagogicko-psychoogického poradenství) vytvářela vzdělávací moduly pro kariérové poradenství a multikulturní vzdělávání na základních školách. Již 13 let pracuje v organizaci Step by Step ČR,o.s.,a to na různých pozicích, kde získala i mezinárodní zkušenosti v oblasti ranné péče, předškolního vzdělávání, komunitního vzdělávání, práce s minoritami, proti-předsudového vzdělávání, projektového managementu a tvorbě metodik. Má výborné systematické myšlení a organizační schopnosti. Pracuje jako lektorka kurzu: „protipředsudkového vzdělávání“ a „marketing a management v NNO“, pro ÚP nabízí rekvalifikační kurzy. V současné době provádí monitoring projektů z evropských dotací a pracuje jako projektový manažer pro Český Brod.

Lektorka kurzu:


Karel Kosina

Pomáhat druhým lidem vyžaduje nejen praxi, ale také četbu a kvalitní vzdělávání. Není - li tomu tak, pomáhající může více uškodit než pomoci…

Vystudoval obory sociologie, sociální politika a sociální práce, působil jako ředitel Občanského sdružení Lata - Ratolest Brno (1996-2000), V Charitě působí od roku 2000. Jako vedoucí střediska Chráněného bydlení Charita Brno, vedoucí střediska Effeta denního stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem. Od roku 2006 – 2012 byl ředitelem Charity Brno a od roku 2013 je ředitelem Charity Vyškov. Zabývá se tématy transformace sociálních služeb, integrace - začleňování lidí s postižením do běžného života na principu normality. Externě pracuje jako supervizor, lektor a konzultant – metodik v sociálních službách.

Lektor kurzu:

Kateřina Kubíčková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

Vystudovala  Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem. 20 let pracuje jako učitelka na prvním stupni ZŠ Povrly. Tato škola má statut Tréninkového centra vzdělávacího programu „Začít spolu“ a je fakultní školou . Žáky ve třídě vede podle principů programu „Začít spolu“. Ve třídě vytváří podnětná prostředí (centra aktivit), žáky vede k tvořivému a tvůrčímu myšlení, vyučuje matematiku podle prof. Hejného, čtení a psaní učí genetickou metodou. Klade důraz na individuální přístup ke každému jedinci, vzdělává se v nových metodách výuky a ty pak zařazuje do svých hodin, rodičům dává prostor pro výběr takové spolupráce, která vyhovuje potřebám a možnostem rodiny. Vede studenty na pedagogické praxi. Pro Step by Step, NIDV a pedagogická centra školí pedagogy a studenty v projektovém a činnostním učení ,v principech programu „Začít spolu“, výuce  genetickou metodou, tvoření projektů a  zapojení dramatické výchovy do výuky. Podílí se na přípravě výukových materiálů pro pedagogickou fakultu. Život je výzva, pojďme ho spolu žít.

Lektorka kurzu: