LEKTORSKÝ TÝM

Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“
Jean Paul Sartre

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby kurzy „Kreativní pedagogika - pedagogická kondice“, pod vedením Ivana Vyskočila. Absolvovala několik mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“ , sama byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ - protipředsudková a multikulturní výchova a různých psychologických přístupů jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a další. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, jako rešeršistka při natáčení dokumentů a drogově závislých, jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotické onemocnění, děti v pěstounské péči a další.


Odborná garantka a lektorka kurzu: 

Lektorka kurzu:

Světlana Pokorná - Vrablecová

„Netrápíme se pro věci jako takové, ale proto, co si o nich myslíme.“
Epiktét

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě obor sociální práce. Již mnoho let žije a pracuje v Čechách. Pracovní zkušenosti získala hlavně při práci s lidmi duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Po sedmi letech různorodé a inspirující práce se rozhodla plně věnovat lektorování a supervizi, které do té doby dělala okrajově. V současné době tedy pracuje jako supervizorka, koučka a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace. Lektoruje a superviduje pracovníky, kteří pracují s různými cílovými skupinami. V své práci se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s klienty se snaží vytvářet příjemné, bezpečné prostředí plné respektu k tomu, co klienti potřebují, jak přemýšlejí a jak se rozhodují. Důležitým principem její práce je zacílenou a smysluplnost. Proto se klientů hodně doptává na jejich očekávání a představy o společné práci s kterými na kurzech aktivně pracuje. Odborná garantka a lektorka kurzu:

Lektorka kurzu:

Mgr. Eva Holečková

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“
Ralph Waldo Emerson

Studovala na katedře speciální pedagogiky v Hradci Králové obory „výchovná práce ve speciálních zařízení“ a „speciální pedagogiku rehabilitační činnosti a managementu speciálních zařízení“. Od roku 2006 řídí organizační složku Sociálních služeb města Pardubic, Denní stacionář Slunečnice, která poskytuje ambulantní péči a podporu osobám s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením. Lektorskou činnost započala v roce 2009, na základě absolvování kurzu „Lektorské dovednosti“. Intenzivně se zajímá o problematiku přímé péče o seniory, u kterých je diagnostikována Alzheimerova choroba a demence a lidí s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který byl financován ESF, zpracovala tři odborné publikace „Nejsem na to sám!“. V projektu „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR publikovala téma „Sociální práce s agresivním klientem“.

 

Odborná garantka a lektorka kurzu:

 Lektorka kurzu:

 

Květa Zapletalová

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“
Johann Wolfgang von Goethe

Vystudovala MU (obor ošetřovatelská péče v gerontologii) a od roku 2006 do roku 2016 pracovala v pobytových sociálních službách pro seniory jako vedoucí přímé péče, metodik a manažer kvality poskytovaných služeb. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvovala program „Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby“ v rámci projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti SQ sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina. Absolvovala několik kurzů z oblasti lektorských dovedností, individuálního plánování pro školitele a metodiky, ochrany práv uživatelů sociálních služeb atd. Zvláště se zajímá o oblast poskytování služeb pro osoby trpící syndromem demence. V roce 2010 získala certifikát Trenér paměti III. stupně. V současné době pracuje jako vrchní sestra v hospici sv. Alžběty v Brně.Lektorka kurzu:

 

Petr Kuneš

Dívat se na věci z různých úhlů pohledů je dovednost.

Mgr. Petr Kuneš, sociální pedagog. V oblasti vzdělávání a sociálních služeb působí od roku 2001. Čtyři roky se věnoval práci s mladými lidmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Plzni. Od Roku 2005 podporoval lidi s mentálním postižením, zejména v oblasti jejich pracovního uplatnění a rozvoje dovedností. Od 2008 do 2015 byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Rytmus Chrudim. Nyní pracuje v obecně prospěšné společnosti Energeia.  Je přesvědčen, že správnou cestou ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování služeb je individuální přístup ke každému člověku. Je absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku – SUR, výcviku v mediaci a dílčích kurzů. Dlouhodobě působí také jako lektor vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb a supervizor. Jeho snahou je vždy propojit vzdělávání s praxí tak, aby byl kurz pro účastníky co nejužitečnější.

Lektor kurzu:

 

Daniel Kaucký

„Tajemství spočívá v tom, brát život jako cvičení.“
M. Nicoll

Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřního konfliktu a rád se zabývá facilitací konfliktů. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a výcvik v integrované supervizi. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice, ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhodobě je jeho mateřskou organizací Fokus Praha, kde aktuálně pracuje v Krizovém týmu. Dále působí jako supervizor a lektor kurzů Zvládání obtížných situací, Zvládání agrese. Je autorem metody DĚJIŠTĚ, která se zaměřuje na vnitřní posun v pojetí chyb. Realizuje cyklus Dětiště zaměřující se na hledání souhry rodičů s dětmi v rámci přístupu, který nazval WIND-OAK. Baví ho být se svými dětmi, splývání v moři a pálivost chilli.

Odborný garant a lektor kurzu:

Zuzana Macáková

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není.“
Jan Werich

Vystudovala ekonomii na Anglo-American University a autorské herectví a pedagogiku na DAMU v Praze, kde právě pod vedením prof. Ivana Vyskočila dopisuje disertační práci na téma alternativního vzdělávání. Vzdělávání dospělých se věnuje 13 let jako spoluzakladatelka firmy MaB Partners a nyní na volné noze. Jako externí lektorka Lore International vedla semináře v Anglii, Německu nebo Rusku. Její specializací je Jungova typologie osobnosti a Myers-Briggs typový indikátor (má mezinárodní MBTI lektorskou certifikaci u Otto Kroeger Associates v USA), kterou využívá převážně pro práci se skupinami, týmovou dynamiku, ale i osobnostní rozvoj jednotlivců. Na MBTI ji baví to, že neposuzuje a nehodnotí, ale vysvětluje a vede k větší toleranci a respektu k ostatním.

Odborný garant a lektorka kurzu:

Martin Fojtíček

… protože mladým mužům zahálka škodí.“
Zdeněk Jirotka, Saturnin

Vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec (www.ledovec.cz) - sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.normalnestuduju.cz), žije v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, která je součástí Denního stacionáře Ledovec. Přes patnáct let je lektorem kurzů a workshopů v oblasti sociální práce, pedagogiky a duševního zdraví. Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Je supervizorem týmů v sociálních službách a pastoračních týmů. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.cirkuspaciento.cz) navštívil většinu psychiatrických léčeben v ČR.

Lektor kurzu:

David Schneider

„Nejsem už dost mladý na to, abych všemu rozuměl.„                                                                                                                        Oscar Wilde

První zkušenosti s filmem získal už jako osmiletý, jeho spolupráce s filmem, divadlem a televizí poté  pokračovala a proto se rozhodl pro studium hudebně-dramatického oddělení pražské Státní konzervatoře. Po absolutoriu získal první profesionální angažmá v Západočeském divadle v Chebu. V letech 1984-1995 byl členem Divadla Jiřího Wolkera v Praze, spolupracoval s Originálním hudebním divadlem Praha,  po zániku Divadla Jiřího Wolkera zůstal bez stálého angažmá, ale jako host spolupracoval s Pohádkovým divadlem Julie Jurištové, Divadlem Skelet Pavla Trávníčka a s Divadlem U hasičů. V poslední době v jeho aktivitách převažuje práce pro rozhlas, denně účinkuje v Českém rozhlase, na jehož programech se uplatňuje i autorsky. Od školního roku 2014/2015 je pedagogem Vyšší odborné školy herecké v Michli. Spolupracuje také s agenturou AMI Communications na mediálním tréninku. Myslí si, že většina přání se mu v životě splnila, některá ovšem v nečekaný čas či ve špatném pořadí. Život už je ale takový.

odborný garant a lektor kurzu:

● Mediální trénink pro vedoucí pracovníky v sociálních 

Anna Babanová

„Mami, ty máš ráda svojí práci. Já chci být taky učitelka jako ty.“                                                                                                        Dcera Emilia, 5 let. 

Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Ped F UK v Praze. Učila šest let na prvním stupni malé základní školy blízko Prahy. Dlouhodobě se zajímá o problematiku individualizace ve výuce a genderově citlivé pedagogiky. Spolupracovala s řadou vzdělávacích institucí, např. PedF MU, Cermat, Otevřená společnost, Národní galerie, NIDV, Step by Step ČR. Podílela se na vzniku řady pedagogických příruček, zaměřených na bezpředsudkové vzdělávání. Má vlastní stránky, kde prezentuje různé možnosti, jak přispívat k rovnému a spravedlivému vzdělávání. V současné době se věnuje lektorování a mentoringu. Je členkou Genderové expertní komory ČR a České asociace mentoringu ve vzdělávání. 

Odborná garantka  a lektorka kurzu: 

 

Martina Kárová

„Je možné naplnit mysl milióny fakty a stále být úplně nevzdělaný.“                                                                                                    Alec Bourne

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze, v různých organizacích pracovala s lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením,  koordinovala integrační projekt pro děti s mentálním postižením a autismem. Již deset let pracuje ve Fokusu Praha s dospělými lidmi s duševním onemocněním. Aktuálně vede ve Fokusu Praha centrum denních aktivit a krizový tým. Má několikaleté zkušenosti s lektorováním kurzů pro asistenty a dobrovolníky, rovněž lektoruje kurzy komunikace s lidmi s duševním onemocněním.

Odborná garantka a lektorka kurzu: 

● Klient v hmotné nouzi - krok za krokem k řešení

Tomáš Masopust

„Tak moc se bál, že se spálí, až na konec zmrznul“                                                                                                                                     Pavel Kosorin

V sociálních službách působí od roku 2005 v převážně manažerských pozicích. V letech 2008 – 2015 pracoval jako ředitel organizace Portus Praha - poskytovatele sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením. V současnosti zde působí na částečný úvazek jako odborný ředitel a do jeho kompetencí spadá řízení kvality služeb a personální řízení. Od roku 2011 je členem kmenového týmu lektorů v organizaci Proutek, působící v oblasti sociálních služeb, kde se jako lektor a konzultant věnuje především manažerským tématům (nastavování organizačních procesů, měkké manažerské dovednosti, zvládání konfliktů a mediace, facilitace procesů strategického plánování ad.) Absolvoval Univerzitu JAK obor andragogika, pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou hlubinnou terapii a výcvik v mediaci. V současnosti je frekventantem výcviku v systemické supervizi a koučování.

Lektor kurzu:

● Mediální trénink pro vedoucí pracovníky v sociálních 

Lenka Šnajdrová

Lenka Šnajdrová

„Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný.“

Michel de Montaigne

Vystudovala Střední zdravotnickou školu a pomaturitní specializační studium pro sestry v chirurgických oborech. Už během praxe zdravotní sestry u dětí i dospělých nemocných se začala zabývat organizací seminářů a lektorováním, v roce 2008 dokončila kurz Pedagogické minimum pro lektory vzdělávání dospělých. Trénování paměti se věnuje od roku 2010, je trenérkou 2. stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. V oblasti trénování paměti se stále kontinuálně vzdělává, se seniory se potkává např. v klubu seniorů v Benátkách nad Jizerou. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a tiskem (Deník, Lidové noviny, Žena a život a další). Je autorkou knihy Jak si zlepšit paměť a koncentraci (Grada, 2016). Na svých seminářích a kurzech uplatňuje hravý princip s maximálním zapojením účastníků. Má ráda detektivky a čokoládu, nejlépe obojí dohromady.

Lektorka kurzu: 

● Trénování paměti  a kognitivních funkcí u seniorů

Pavla Koudelková

"Výchova vede k dospělosti: vede ke svobodě a odpovědnosti, ke schopnosti orientovat se v bohatství různých možných pohledů na svět."

Zdeněk Kratochvíl

Vystudovala VOŠ, obor sociální práce, FF UK , obor pedagogika a učitelství pro střední školy. Pracovala jako koordinátor a lektor vzdělávání multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání, učila na základní škole, zabývala se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, podílela se na projektech týkajících se Multikulturní výchovy (např. Phare – Podpora romské integrace, Varianty – vytvoření modulu hodnocení multikulturní výchovy pro Českou školní inspekci, Interkulturní dílny, Světová hudba, Prací za integrací, tvorba mezinárodního modulu Vzdělávání pro soc. spravedlnost ) a v neposlední řadě se podílela na tvorbě publikací ohledně Multikulturní výchovy a protipředsudkového vzdělávání (RAABE pro SŠ, kniha My a ti druzí, Varianty). 

 

Lektorka kurzu: 

Lucie Tlamichová

"Život je jako bomboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš."
Forest Gump

Vystudovala ČZU v Praze obor zootechnicky, management a pedagogické minimum. Své pedagogické a lektorské zkušennosti využila při výuce na střední škole obchodní (Bohemia Regia Praha) a na UJOP UK Poděbrady (Ústav jazykové a odborné přípravy pro cizince). V průběhu svého působení na IPPP (Institut pedagogicko-psychoogického poradenství) vytvářela vzdělávací moduly pro kariérové poradenství a multikulturní vzdělávání na základních školách. Již 13 let pracuje v organizaci Step by Step ČR,o.s.,a to na různých pozicích, kde získala i mezinárodní zkušenosti v oblasti ranné péče, předškolního vzdělávání, komunitního vzdělávání, práce s minoritami, proti-předsudového vzdělávání, projektového managementu a tvorbě metodik. Má výborné systematické myšlení a organizační schopnosti. Pracuje jako lektorka kurzu: „protipředsudkového vzdělávání“ a „marketing a management v NNO“, pro ÚP nabízí rekvalifikační kurzy. V současné době provádí monitoring projektů z evropských dotací a pracuje jako projektový manažer pro Český Brod.

Lektorka kurzu:


Karel Kosina

Pomáhat druhým lidem vyžaduje nejen praxi, ale také četbu a kvalitní vzdělávání. Není - li tomu tak, pomáhající může více uškodit než pomoci…

Vystudoval obory sociologie, sociální politika a sociální práce, působil jako ředitel Občanského sdružení Lata - Ratolest Brno (1996-2000), V Charitě působí od roku 2000. Jako vedoucí střediska Chráněného bydlení Charita Brno, vedoucí střediska Effeta denního stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem. Od roku 2006 – 2012 byl ředitelem Charity Brno a od roku 2013 je ředitelem Charity Vyškov. Zabývá se tématy transformace sociálních služeb, integrace - začleňování lidí s postižením do běžného života na principu normality. Externě pracuje jako supervizor, lektor a konzultant – metodik v sociálních službách.

Lektor kurzu:

PhDr. Jana Skalová

"Tím, že učíme jiné, učíme sebe."
Lucius Annaeus Seneca

Absolvovala bakalářský program v oboru Sociální politika, sociální práce, navazující magisterský program v oboru Rehabilitace – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a doktorský program Sociální práce na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Působí v oblasti sociálních služeb od roku 2005. Má bohaté zkušenosti s pobytovými, terénními i ambulantními formami služeb. Od roku 2010 řídí organizaci zastřešující 13 zařízení sociálních služeb. Aktivně se zapojuje do procesu komunitního plánování. Svojí lektorskou činnost soustřeďuje na oblast sociálních služeb, konkrétně na poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních, se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Lektorka kurzu:

Kateřina Kubíčková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

Vystudovala  Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem. 20 let pracuje jako učitelka na prvním stupni ZŠ Povrly. Tato škola má statut Tréninkového centra vzdělávacího programu „Začít spolu“ a je fakultní školou . Žáky ve třídě vede podle principů programu „Začít spolu“. Ve třídě vytváří podnětná prostředí (centra aktivit), žáky vede k tvořivému a tvůrčímu myšlení, vyučuje matematiku podle prof. Hejného, čtení a psaní učí genetickou metodou. Klade důraz na individuální přístup ke každému jedinci, vzdělává se v nových metodách výuky a ty pak zařazuje do svých hodin, rodičům dává prostor pro výběr takové spolupráce, která vyhovuje potřebám a možnostem rodiny. Vede studenty na pedagogické praxi. Pro Step by Step, NIDV a pedagogická centra školí pedagogy a studenty v projektovém a činnostním učení ,v principech programu „Začít spolu“, výuce  genetickou metodou, tvoření projektů a  zapojení dramatické výchovy do výuky. Podílí se na přípravě výukových materiálů pro pedagogickou fakultu. Život je výzva, pojďme ho spolu žít.

Lektorka kurzu: